Wat doet De Duizendpoot allemaal?

download folder De Duizendpoot Download hier onze folder: De Duizendpoot

Wat is logopedie voor kinderen?

Als logopedisten binnen groepspraktijk "De Duizendpoot" zorgen we voor de diagnose, behandeling en follow-up van verschillende problemen. Zo werken we met kinderen met spraak- en taalproblemen, foutieve mondgewoontes en problemen op gebied van schoolse vaardigheden. Bijkomend gaan we aan de slag met kinderen die stotteren of stemproblemen hebben.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegigen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkeld ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in stand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een Orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling.

Articulatie stoornissen

Dit betreft stoornissen waarbij de spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Voorbeelden hiervan zijn het weglaten, vervangen of vervormen van klanken.

Leerstoornissen

Deze vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.
Bij rekenstoornissen is er sprake van een moeilijkheid bij specifieke rekenvaardigheden.
Wanneer we na intensieve behandeling merken dat het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van vaardigheden een hardnekkig probleem blijft, dan noemen we dit een stoornis. (Dyslexie, Dysorthografie/Dyscalculie). Dit wordt steeds in samenspraak met het CLB, de school en ouders besproken.

Stemstoornissen

Heesheid is bij kinderen een frequent probleem dat van voorbijgaande aard kan zijn, maar soms ook zeer hardnekkig is. Als de stemklachten al een tijd aanwezig zijn, is het aangewezen om een logopediste en neus-keel-oorarts te contacteren, om te voorkomen dat het stemprobleem evolueert naar een stemstoornis.

Tijdens onderzoek wordt er nagegaan of de stemklachten veroorzaakt worden door een verkeerd stemgebruik of door een aandoening van de stembanden.

De logopedist zal je dan leren hoe je je stem beter kan gebruiken. We geven ook tip en adviezen aan school, ouders, en omgeving.

Stotteren

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de sprekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. Naarmate de stoornis erntiger wordt, treden secundaire gedragingen op. We zien dan bijvoorbeeld negatieve emotionele en cognitieve reacties. Deze kunnen resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag. Stotteren begint nagenoeg steeds tussen het tweede en het zevende levensjaar. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal om stotteren niet te laten evolueren tot een handicap.

download folder Stotteren Download hier onze folder: Stotteren

Tarieven logopedie 2018

Een deel van de logopedische therapieën valt onder terugbetaling van het RIZIV. Deze tarieven vindt u in de tabel.

Voor een ander deel van de behandelingen kan terugbetaling worden voorzien via de aanvullende verzekering. Deze tarieven en voorwaarden zijn afhankelijk van mutualiteit.

 

Te betalen Geen voorkeursregeling Voorkeursregeling

 

 

Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan € 31,75 € 24,25 € 7,50 € 28,75 € 3,00
Evolutiebilan € 45,25 € 34,25 € 11,00 € 40,75 € 4,50
30 min € 23,25 € 17,75 € 5,50 € 21,25 € 2,00
60 min € 46,75 € 33,75 € 11,00 € 42,25 € 4,50
30 min op school € 22,50 € 16,50 € 6,00 € 20,50 € 2,00
terug naar boven

Wat is logopedie voor volwassenen?

Als logopedisten binnen groepspraktijk "De Duizendpoot" zorgen we voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van verschillende problemen bij volwassenen. Zo werken we met cliënten met afasie, dysartrie of dysfagie. Bijkomend gaan we ook aan de slag met volwassenen die stotteren of stemproblemen hebben.

Afasie

We spreken van afasie wanneer er door hersenletsel moeilijkheden zijn met betrekking tot het spreken, lezen, schrijven en/of begrijpen. Afasie komt voor in verschillende uitingsvormen. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende problemen zijn vaak: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen,...

De logopedist begint met een taalonderzoek. Hierbij wordt het functioneren van het spreken, begrijpen, lezen en schrijven onderzocht. Op basis van de resultaten stelt de logopedist een logopedische diagnose en een behandelplan op. De resultaten van het onderzoek en de plannen voor de behandeling worden besproken met de cliënt en diens omgeving. De logopedist probeert het communiceren steeds weer een stukje te verbeteren. Dit wordt gedaan met oefeningen gericht op de aangedane functies, passend bij de wensen en behoeften van de cliënt. De logopedist geeft adviezen om de communicatie tussen de persoon met afasie en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Taalstoornissen bij dementie

Bij dementie (ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie) en andere oudersdomsziekten wordt naast het geheugen ook het taalvermogen aangetast. De logopedist kan hier onderzoek naar doen. Aan de hand van de uitkomsten kan zij u voorzien van adviezen om de communicatie te vergemakkelijken. Daarnaast is het mogelijk om samen een communicatiehulpmiddel uit te zoeken en/of te ontwikkelen, zoals een communicatieboek. Tenslotte is het mogelijk om een (kort) persoonlijk trainingsprogramma te starten. Al deze mogelijkheden kunnen bijdragen aan het verminderen van eventuele communicatieproblemen op korte en lange termijn.

Dysartrie en Apraxie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld craniaal trauma, CVA, tumor,...). Daarnaast kan dysartrie voorkomen bij personen met degeneratieve aandoeningen (ziekte van Parkinson, ALS, ...) Dan spreken we van een chronische spraakstoornis. Er kunnen problemen optreden bij ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en prosodie. De ernst varieert van een lichte vorm (door de omgeving weinig merkbaar) tot een anartrie (geen fucntionele spraak). Het taal vermogen van een persoon met dysartrie is intact.

Bij een Apraxie is het taalvermogen eveneens intact maar kan de cliënt niet op commando naspreken of bewegingen immiteren.

De logopedist onderzoekt de bewegingen van uw mond (mondmotoriek). Daarnaast onderzoekt de logopedist de gevoeligheid in en rondom de mond (sensibiliteit). Als laatste bekijkt en beluistert de logopedist de uitspraak, ademhaling en stemgeving. Zonodig wordt ook het slikken beoordeeld. Het doel van de behandeling is het verbeteren van de verstaanbaarheid. U leert zo goed mogelijk gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden. De logopedist kan de behandeling richten op verschillende aspecten zoals uw lichaamshouding, de mondmotoriek (van belang bij eten, drinken en spreken), de uitspraak, de ademhaling, de stemgeving,... Bij een dysartrie door een beroerte (CVA) is er vaak sprake van een verlamming van (een deel van) één kant van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert. Speekselverlies of slikproblemen kunnen het gevolg zijn. Er kunnen oefeningen aangereikt worden door de logopedist ter versterking van de aangezichtsspieren.

Dysfagie (slikstoornissen)

Men spreekt van slikstoornissen wanneer er iets misgaat met de timing, kracht, sensibiliteit en beweeglijkheid van de verschillende spiergroepen die gebruikt worden bij het slikken. Regelmatig hoesten tijdens de maaltijd, een borrelende stem hebben, terugkomen van voeding in de mond of neus, een pijnlijk gevoel hebben in de keel of het gevoel dat “er iets blijft steken” zijn enkele voorbeelden van symptomen bij slikstoornissen.

Slikstoornissen hebben verschillende oorzaken. Ze kunnen een gevolg zijn van neuromusculaire aandoeningen (CVA, infectieus, tumoren, degeneratieve aandoeningen,...) maar ook van lokale structurele problemen en van motiliteitsproblemen van de slokdarm. Daarnaast kunnen ze ook een gevolg zijn van bepaalde behandelingen (radiotherapie,...)

Objectief onderzoek is belangrijk in het bepalen van de ernst van de slikstoornissen. Vaak wordt bij een vermoeden van slikstoornissen een afspraak gemaakt bij de neus-keel-oorarts. Deze kijkt met behulp van een camera (FEES) in de keel en beoordeelt zo de slikfunctie. Vanuit dat onderzoek zal de logopediste een gericht behandelingsplan opstellen waarbij de soort en de intensiteit van de therapie wordt bepaald. Concreet zal de logopedist compensatietechnieken en tips aanreiken (juiste houding, consistentie van de drank/ het eten,...). Daarnaast zal de logopedist, afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, ook remediërend tewerk gaan aan de hand van krachtoefeningen en het aanleren van nieuwe manieren van slikken.

Stemstoornissen

We spreken van een stemstoornis wanneer het stemgeluid afwijkt van wat als ‘normaal’ wordt gezien. De stem kan hees klinken, maar ook krakering, gespannen, te hoog of te laag. We kunnen de stemstoornissen onderverdelen in twee groepen: organische en functionele stemstoornissen.

Organische stemproblemen worden veroorzaakt door een organische afwijking aan het stemapparaat. De cliënt heeft stembandknobbels, stembandoedeem, een slechte sluiting van de stembanden,... Bij een functionele stemstoornis ligt verkeerd stemgebruik aan de basis van het stemprobleem. De cliënt ademt verkeerd, maakt onvoldoende gebruik van ademsteun, zet zijn stem verkeerd in, plaatst zijn stem onvoldoende naar voor, maakt onvoldoende gebruik van resonantieholten, roept te veel, zingt verkeerd, heeft onvoldoende stemrust,...

Om tot een juiste diagnose van het stemprobleem te komen en een goede stemtherapie op te starten is een medisch, laryngoscopisch onderzoek bij een neus-keel-oorarts noodzakelijk. Deze kijkt na of er organische factoren zijn die aan de basis van het stemprobleem liggen. De doelstellingen voor de stemtherapie liggen in het opsporen en reduceren van uitlokkende factoren (stemmisbruik), het stimuleren van een eutone lichaamsspanning in rust en tijdens het stemgeven, het aanleren van een correct ademhalingstype en het stimuleren van ontspannen stemgeving.

Stotteren

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. Naarmate de stoornis ernstiger wordt, treden secundaire gedragingen op . We zien dan bijvoorbeeld negatieve emotionele en cognitieve reacties. Deze kunnen resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal om het stotteren niet te laten evolueren tot een handicap.

download folder Stotteren Download hier onze folder: Stotteren

Tarieven logopedie 2018

Een deel van de logopedische therapieën valt onder terugbetaling van het RIZIV. Deze tarieven vindt u in de tabel.

Voor een ander deel van de behandelingen kan terugbetaling worden voorzien via de aanvullende verzekering. Deze tarieven en voorwaarden zijn afhankelijk van mutualiteit.

 

Te betalen Geen voorkeursregeling Voorkeursregeling

 

 

Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan € 31,75 € 24,25 € 7,50 € 28,75 € 3,00
Evolutiebilan € 45,25 € 34,25 € 11,00 € 40,75 € 4,50
30 min € 23,25 € 17,75 € 5,50 € 21,25 € 2,00
60 min € 46,75 € 33,75 € 11,00 € 42,25 € 4,50
terug naar boven

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut is erop gericht om een kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school, in de vrije tijd en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren.
De problemen in de zelfredzaamheid, het spel, communicatie,plannen, bijschoolse activiteiten,... worden door middel van praktische vaardigheden/hulpmiddelen verminderd of opgelost.

Ondersteuning en behandeling wordt geboden op volgende gebieden:

Vrijetijds- en spelvaardigheden

Het zoeken en opstarten van een hobby of zinvolle vrijetijdsinvulling, spelstimulatie, exploreren van verschillende materialen, leren spelen met materiaal al dan niet met hulpmiddelen,...

Zelfredzaamheid

Zelfstandig aan- en uitkleden, tanden poetsen, binden van veters, eten met mes en vork, sluitingen dichtdoen, douchen, wassen, haren kammen,…

Begeleiding aan huis

De therapie kan communicatie, vrijetijdsvaardigheden, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, werkvaardigheden, huishoudelijke vaardigheden, voorschoolse en schoolse vaardigheden,… omvatten.

Hierbij komt vooral het uitwerken van hulpmiddelen en stappenplannen aan te pas. Niet enkel het kind maar ook de ouders worden ondersteund met tips en adviezen.

Dit kan gaan van een langdurige ondersteuning of het bieden van ondersteuning van een zeer specifiek probleem. We willen een vangnet zijn voor ouders met minder makkelijke kinderen. Deze ondersteuning kan ook geboden worden om de periode van wachttijd bij andere isntanties te overbruggen.

Voor wie?

Leeftijdscategorie: peuter tot jong volwassen.
Kinderen met algemene ontwikkelingsachterstand.
Kinderen met meer specifieke ontwikkelingsproblemen (zoals ADD, ADHD, ASS, DCD, NLD, kinderen met gedragsproblemen…).

Tarieven ergotherapie 2018

Ergotherapie kan zowel aan huis als in de praktijk.

  30 min 45 min 60 min
Intake/onderzoek € 20 / € 40
praktijk € 18 € 27 € 36
Aan huis (Hasselt) € 20 € 30 € 40

De kilometervergoeding voor begeleiding aan huis buiten Hasselt bedraagt 0,33€/km

terug naar boven

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie. Een psychomotorisch therapeut heeft als doel de algemene ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hiervoor vertrekken we vanuit de motoriek in al zijn aspecten, om zo ook verstandelijke en emotionele aspecten te ondersteunen of beïnvloeden. Het is dus niet de bedoeling dat alleen de motoriek verbetert maar ook dat onderliggende aspecten (concentratie, leervoorwaarden, zelfvertrouwen, zelfbeeld,...) bevorderd worden.

Behandeling bieden we voor volgende problemen:

Grove motoriek

Evenwicht, oog-handcoördinatie, lichaamscoördinatie, balvaardigheid,…

Fijne motoriek

Grijpen en reiken, kleuren, scheuren, vouwen, knippen, plakken, puzzelen, bouwen,…

Schrijf- en tekenmotoriek

Schrijfvoorwaarden, schrijfhouding, correcte pengreep, schrijftempo optimaliseren,…

Lichaamsbesef en lateralisatie

Samenwerking van beide hersenhelften, ontwikkelen van voorkeurshand, goede schrijfrichting, …

Ruimtelijke oriëntatie en structuratie

Therapie voor ruimtelijke oriëntatie op het eigen lichaam en in de ruimte, ruimtelijk inzicht, links - rechts oriëntatie, auditieve en visuele perceptie,...

Aandacht en concentratie

Plannen, structureren, organiseren, training werkgeheugen,volgehouden taakspanning, …

Voor wie?

Leeftijdscategorie: peuter tot jong volwassen.
Kinderen met algemene ontwikkelingsachterstand.
Kinderen met meer specifieke ontwikkelingsproblemen (zoals DCD, NLD, ADD, ADHD, ASS,kinderen met gedragsproblemen…)
Kinderen met leerproblemen (zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…)

Tarieven psychomotoriek 2018

De meeste psychomotorische therapieën vallen onder terugbetaling van het RIZIV onder de F lijst. Deze tarieven vindt u in de tabel.

 

Te betalen Geen voorkeursregeling Voorkeursregeling

 

 

Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Dossierkost € 30,65 € 30,65 € 0,00 € 30,65 € 0,00
Courant
(18 sessies 30 min)
Courant
sessie 1
€ 30,00 € 24,11 € 5,89 € 27,88 € 2,39
Courant
sessie 2-5
€ 24,00 € 18,11 € 5,89 € 21.88 € 2,39
Courant
sessie 6-9
€ 22,63 € 16,74 € 5,89 € 20,51 € 2,39
Courant
vanaf sessie 10
€ 22,26 € 16,37 € 5,89 € 20,14 € 2,39
Eerste reeks FB
(60 sessies 30 min)
€ 22,26 € 16,78 € 5,48 € 20,14 € 2,39
Vervolgreeks FB
(20 sessies 30 min)
€ 22,26 € 13,36 € 8,90 € 17,81 € 5,08

Wanneer de psychomotorisch therapeut niet toegetreden is tot de conventie zullen de terugbetalingstarieven verschillen. De therapeut kan uw persoonlijk aandeel samen met U bekijken.

terug naar boven

Wat kan psychologische begeleiding inhouden?

Opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding

Wanneer u bezorgdheden hebt over (de ontwikkeling van) uw zoon of dochter, wanneer het opvoeden niet zo gemakkelijk verloopt, wanneer er problemen zijn wat betreft het gedrag, het sociale en/of emotionele leven of het leren van uw kind gaan wij graag met u op zoek naar mogelijke manieren om hier als gezin beter mee om te gaan. Het kan gaan over weinig zelfvertrouwen/faalangst, uw kind voelt zich niet goed in zijn/haar vel, verlies- en rouwverwerking, de opvoeding van uw kind, …

We geven hierbij nooit een mirakeloplossing, maar gaan samen actief op zoek naar mogelijke wegen. Omdat uw kind altijd in een gezin, en mogelijk in meerdere gezinnen, opgroeit, waarin iedereen met elkaar omgaat, vinden wij het belangrijk om de verschillende gezinsleden zo veel mogelijk bij deze begeleiding te betrekken en een stem te geven.
Ook de school en eventuele andere hulpverleners proberen we in de begeleiding een plaats te geven.

Individuele psychologische begeleiding

Wanneer een kind of jongere worstelt met sociale, emotionele en/of psychologische problemen, kunnen er ook individuele begeleidingssessies plaatsvinden. Het kan gaan om zich niet goed in zijn/haar vel voelen, faalangst, weinig zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, contact maken met eigen emoties, verlies- en rouwverwerking, …

In individuele begeleiding gaan we na tegen welke moeilijkheden er wordt aangelopen en welke belangrijke krachten of talenten er beschikbaar zijn. Er worden samen doelstellingen geformuleerd en we zullen een weg zoeken om deze doelstellingen zo goed mogelijk te benaderen.
De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de leeftijd, mogelijkheden en interesses van het kind of de jongere en van de hulpvraag. Kinderen drukken zich gemakkelijker uit door te spelen, te tekenen, schilderen of op andere creatieve manieren. Er kan gewerkt worden met rollenspelen, oefeningen en/of thuisopdrachtjes. Adolescenten praten soms liever.
In elk geval wordt er op zoek gegaan naar manieren die het beste bij jou of je kind past. Individuele begeleiding kan, indien nodig, afgewisseld worden met gezinsbegeleiding.

Tarieven psychologische begeleiding 2018

Zowel gezinsbegeleidingen als individuele begeleidingen kunnen aan huis of in de praktijk plaatsvinden. Wanneer we het gevoel hebben dat u elders beter geholpen kan worden met uw hulpvraag, zullen we samen met u nagaan wat de alternatieven zijn in de hulpverlening en u met de grootste zorg doorverwijzen.

Therapie / begeleiding € 50 (60 min.)

De kilometervergoeding voor begeleiding aan huis bedraagt 0,33€/km

terug naar boven

Wat is Psycho-diagnostiek?

Intelligentieonderzoek, ook wel IQ-onderzoek genoemd, is een onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden van kinderen en jongeren. Dit kan op jouw eigen vraag gebeuren, of na doorverwijzing.

Voor wie?

Een IQ-test kan afgenomen worden om verschillende redenen:

Een intelligentie-onderzoek bestaat uit een drietal contactmomenten:

1. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Bij voorkeur komt het kind of de jongere mee naar het intakegesprek, zodat de situatie en de omgeving al een beetje bekend is. We bespreken waarom jullie een intelligentieonderzoek belangrijk vinden. We bespreken de interesses, mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. We leggen eventueel een afspraak vast voor het testmoment. Een intakegesprek duurt een half uur tot een uur.

2. Testmoment

Voor het testmoment breng je je zoon of dochter naar de praktijk en komt hem/haar later terug ophalen. Een intelligentieonderzoek duurt 1,5 uur tot 2,5 uur en bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Het testmoment vindt steeds in de voormiddag plaats, zodat je kind uitgerust en fris is. Als dat betekent dat uw kind afwezig moet zijn op school, maken wij een afwezigheidsattest op voor school.

3. Adviesgesprek

De resultaten van het testmoment worden verwerkt, geanalyseerd en neergeschreven in een overzichtelijk verslag. Tijdens het adviesgesprek bespreken we de resultaten. We bespreken niet alleen het IQ-getal, maar ook observatiegegevens (aanpak, aandacht en concentratie, motivatie, omgaan met fouten en tijdsdruk, contact maken, …). Op basis van deze gegevens worden er, indien gewenst, adviezen gegeven over de aanpak in de klas en bij het thuis studeren/huiswerk maken. We bezorgen je alle nodige attesten, als dat nodig is. We maken afspraken over met wie het verslag wordt gedeeld. Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geven dus enkel informatie door als jullie dat willen.

download folder Psycho-diagnostiek Download hier onze folder: Psycho-diagnostiek

Tarieven

Een intelligentieonderzoek kost €150,00 (intakegesprek, testing (WISC), adviesgesprek, verslag + eventuele attesten).
Indien er extra onderzoeksmomenten nodig zijn wordt hiervoor €30,00 aangerekend.

terug naar boven

Wat is huiswerkbegeleiding / leercoaching?

Bij huiswerkbegeleiding wordt het kind ondersteund in het maken van zijn huistaken en met het voorbereiden van toetsen. Dit zijn vaak kinderen/jongeren die na of voor logopedische therapie nog ondersteuning wensen bij het maken van het huiswerk.

Bij leercoaching worden kinderen /jongeren met moeilijkheden op vlak van studiemethode en studiehouding begeleid. Er wordt vraaggestuurd en op maat gewerkt. In samenspraak met ouders en jongeren gaat men op zoeken naar de hulpvraag: plannen en organiseren van werk, schema's maken, visueel of auditief leren, samenvatten,...

De kinderen/jongeren brengen hun eigen schoolboeken en te verwerken leerstof mee. Aan de hand van het eigen materiaal worden moeilijke leerinhouden opnieuw uitgelegd en wordt er extra ingeoefend. Er wordt tijdens de huiswerkbegeleiding en leercoaching steeds gewerkt op klasniveau.

Op regelmatige basis is er contact met de klasjuf/zorgcoördinator en ouders over de inhoud van de begeleiding.

Voor wie?

Leeftijdscategorie: 6 tot 14 jaar.
Kinderen met slechtere schoolresultaten.
Kinderen met moeilijkheden op vlak van studiemethode/studiehouding
Kinderen met meer specifieke leerproblemen (zoals dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…)
Kinderen met algemene ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ASS, dyspraxie,…)

Tarieven huiswerkbegeleiding 2018

Huiswerkbegeleiding en leercoaching kan zowel aan huis als in de praktijk.

  30 min 45 min 60 min
Intake/onderzoek € 20 € 30 € 40
Praktijk € 12,5 € 18,75 € 25
Aan huis (Hasselt) € 15 € 22,5 € 30

De kilometervergoeding voor begeleiding aan huis buiten Hasselt bedraagt 0,33€/km

terug naar boven

Wat is 2Hands4Kids? (leren typen)

2Hands4Kids is een typprogramma ontwikkeld door Wendy Peerlings voor kinderen vanaf het vierde leerjaar. Het is een training voor kinderen die graag vlot blind willen leren typen.

2Hands4Kids is ontwikkeld vanuit een psychomotorische invalshoek, vanuit therapeutische inzichten over hoe kinderen motorisch leren. Alle leerkanalen worden gelijktijdig aangesproken door gebruik te maken van kleuren met daaraan gekoppeld figuren, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen, ...

Op die manier gaat het kind op een leuke manier toch heel cognitief bezig zijn met de letters en letterposities. Zo wordt het typen onbewust meer en meer geautomatiseerd.
Deze methode maakt de cursus ook uiterst geschikt voor kinderen met automatisatieproblemen en handvaardigheidsproblemen.

Een les bestaat uit het overlopen van het huiswerk, het herhalen van de vorige les en het aanbrengen van de nieuwe toetsen. Een individuele les duurt 45-60min. De lessenreeks duurt tussen de 8 à 12 weken. Dit is afhankelijk van de vorderingen van het kind. Per week krijgt het kind 2 typoefeningen mee als huiswerk.

Kinderen kunnen tijdens de lessen zowel gebruik maken van onze PC of hun eigen laptop.

Hiervoor doen we beroep op onze ergotherapeute & psychomotorisch therapeuten.

Voor wie?

Leeftijdscategorie: 9 tot 14 jaar.
Kinderen die vlot blind willen leren typen
Kinderen met specifieke leerproblemen (zoals dyslexie, dysorthografie,…)
Kinderen met algemene ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD, ASS, dyspraxie,…)

download folder Leren Typen Download hier onze folder: Leren typen

Tarieven 2Hands4Kids 2018

€ 25 per les (60 min) in de praktijk: handboek in de prijs inbegrepen
€ 30 per les (60 min) aan huis: handboek in de prijs inbegrepen
€ 15 / € 20 Groepsaanmelding (zie folder)
terug naar boven